top of page

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «EMPLOYER BRANDING»

1. H εταιρεία με την επωνυμία «WORKATHLON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.» με ΑΦΜ 800889880 (εφεξής η «Workathlon») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» με ΑΦΜ 999642562, (εφεξής η «Καριέρα»), αμφότερες οι οποίες εδρεύουν επί της οδού Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας στο Γέρακα Αττικής, Τ.Κ 15344, διοργανώνουν, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») που όλοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις, προωθητική ενέργεια (εφεξής το «Πρόγραμμα») με σκοπό την προώθηση της έρευνας «Employer Branding» που αφορά τον κλάδο της εστίασης.


2. Οι Όροι θα είναι διαθέσιμοι στον σύνδεσμο (link) που θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα (email) που θα αποστείλει (κατά περίπτωση) η Workathlon ή η Καριέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στις αντίστοιχες αναρτήσεις (Posts) στα social media των ανωτέρω εταιρειών, κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2023 έως και 31/05/2023. Κάθε συμμετέχων μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Workathlon (210-6109119) ή την Καριέρα (210-8115300), καθημερινά από τις 09:30-17:30, κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2023 έως και 31/05/2023.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 10/04/2023 έως και 31/05/2023 και τα αποτελέσματα της Κλήρωσης θα ανακοινωθούν την 06/06/2023 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.


4. ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα δύο στάδια: Στάδιο 1: περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας «Employer Branding» (εφεξής το «Ερωτηματολόγιο»). Το Ερωτηματολόγιο θα κοινοποιηθεί μέσω συνδέσμου (link) που θα
αποστείλει κάθε μία από τις Workathlon και Καριέρα, μέσω email, στους παραλήπτες ενημερωτικών μηνυμάτων που εμπεριέχονται στην βάση δεδομένων της και, επίσης, θα είναι διαθέσιμο μέσω σχετικών αναρτήσεων (Posts) στα social media των ανωτέρω εταιρειών. Στο Ερωτηματολόγιο δεν ζητείται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, email κλπ.) των συμμετεχόντων.


Στάδιο 2: περιλαμβάνει τη δήλωση συμμετοχής στην Κλήρωση μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής (εφεξής η «Φόρμα Συμμετοχής»). Πιο συγκεκριμένα, όσοι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο και επιθυμούν επιπλέον να λάβουν μέρος και στην
Κλήρωση, θα πρέπει να πατήσουν σε δεύτερο σύνδεσμο (link), o οποίος θα τους ανακατευθύνει στη Φόρμα Συμμετοχής, όπου θα συμπληρώσουν τα ακόλουθα προσωπικά τους δεδομένα: email, όνομα, επίθετο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει μόνο μία φορά συμμετοχή στην Κλήρωση. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το Στάδιο 2, κερδίζουν αυτομάτως το Δώρο#2, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στον όρο 8. Όσοι επιθυμούν να ανακαλέσουν τη δήλωση συμμετοχής που έχουν υποβάλλει και να μην συμμετέχουν στην Κλήρωση μπορούν να ενημερώσουν σχετικά την Workathlon ή την Καριέρα μέχρι την 30/05/2023, είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη
διεύθυνση press@workathlon.com είτε τηλεφωνώντας στο 210-6109119 ή στο 210-8115300, Δευτέρα με Παρασκευή 09:30-17:30.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο 1 του Προγράμματος έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που: α) έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και β) αποδέχονται τους παρόντες Όρους. Δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο 2 του Προγράμματος έχουν
αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που: α) έχουν συμπληρώσει πλήρως και έχουν υποβάλει το Ερωτηματολόγιο, β) έχουν συμπληρώσει και υποβάλει τη Φόρμα Συμμετοχής, γ) έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, δ) αποδέχονται τους παρόντες Όρους και ε) είναι ικανοί για δικαιοπραξία.


6. Η ΚΛΗΡΩΣΗ. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της Κλήρωσης θα διεξαχθεί, στα γραφεία της Καριέρα, την 06/06/2023, με ηλεκτρονική διαδικασία, μεταξύ όσων συμμετεχόντων πληρούν της προϋποθέσεις του όρου 5 της παρούσης και επιπλέον έχει επιβεβαιωθεί από την e-restaurants ότι κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος (ήτοι 31/05/2023) είναι εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας e-restaurants και μάλιστα με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με αυτή που είχαν συμπληρώσει στη Φόρμα Συμμετοχής. Η Κλήρωση θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή (εφεξής η
«Κλήρωση»), και αμέσως μετά θα κληρωθούν αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) για [2] την περίπτωση που ο νικητής: α) δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο#1, β) διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, γ) δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος της πλατφόρμας e-restaurants κατά την ημερομηνία πίστωσης των Δώρων και δ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) ημερών, ώστε να ειδοποιηθεί για τη νίκη του στην Κλήρωση, οπότε τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Αν για οποιοδήποτε λόγο το Δώρο#1 δεν παραληφθεί ούτε από τους
αναπληρωματικούς και το αργότερο μέχρι την 15/06/2023 τότε η Workathlon και η Καριέρα απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση έναντι των τυχερών (αρχικού ή/και αναπληρωματικών). Η Κλήρωση θα διεξαχθεί παρουσία εκπροσώπου της Workathlon και της Καριέρα, με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή.


7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο Πρόγραμμα απαγορεύεται να συμμετάσχουν και δεν θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι της Workathlon, της Καριέρα και της e-restaurants.


8. ΔΩΡΑ. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες στο Στάδιο 2 και ο νικητής της Κλήρωσης είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα, ενώ δίνονται σε συνεργασία με την εταιρεία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ», η οποία, μέσω της πλατφόρμας e-restaurants, παρέχει υπηρεσίες κρατήσεων και παρουσίασης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (εφεξής η «e-restaurants»). Τα Δώρα είναι τα εξής:
Δώρο#1:
Ο νικητής της Κλήρωσης θα κερδίσει άυλους εκπτωτικούς πόντους και συγκεκριμένα πεντακόσιους (500) «Πόντους e-restaurants» συνολικής αξίας πεντακοσίων Ευρώ (500€) και επιπλέον θα κερδίσει και το #Δώρο 2. Οι «Πόντοι e-restaurants» ή «Πιάτα e-restaurants» προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις/προσφορές σε επιλεγμένες συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/εστιατόρια της e-restaurants, σύμφωνα με
τους όρους της, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ: https://www.e-restaurants.gr/en/terms. Οι «Πόντοι e-restaurants» μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνο σε επιλεγμένες εκ των με την e-restaurants συμβεβλημένων επιχειρήσεων/εστιατορίων, όπως αυτές
προσδιορίζονται και αναφέρονται σαφώς στην ιστοσελίδα της e-restaurants. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις/εστιατόρια δύνανται ανά πάσα στιγμή να μεταβάλλονται ή/και εναλλάσσονται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της e-restaurants ή/και των ίδιων των συμβεβλημένων/συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις/εστιατόρια, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της e-restaurants.
Δώρο#2:
Όσοι συμμετέχοντες στο Στάδιο 2 απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου και συμπληρώσουν τη Φόρμα Συμμετοχής θα κερδίσουν αυτόματα δέκα (10) «Πόντους e-restaurants», συνολικής αξίας δέκα Ευρώ (10€), υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν σωρευτικά τις αναφερόμενες στον όρο
5 προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας e-restaurants κατά την ημερομηνία πίστωσης των Δώρων. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό Πόντων e-restaurants που μπορεί να εξαργυρωθεί είναι οι δεκαπέντε (15) Πόντοι, συνολικής αξίας δεκαπέντε (15€) Ευρώ. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο εξαργύρωσης των Δώρων κλπ. ισχύουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις για τους
«Πόντους e-restaurants».


9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ. Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο Στάδιο 2 και με τον νικητή της Κλήρωσης, θα γίνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής. Η Workathlon και η Καριέρα θα επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντες στο Στάδιο 2 και με τον νικητή της Κλήρωσης άμεσα μετά την διενέργεια της Κλήρωσης, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα Δώρα τους και την παροχή διευκρινίσεων ως προς τον τρόπο εξαργύρωσής τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το νικητή της Κλήρωσης, τότε θα ενημερωθούν οι επόμενοι κατά σειρά
νικητές/επιλαχόντες.

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη/πίστωση των Δώρων στον λογαριασμό των συμμετεχόντων στο Στάδιο 2 και του νικητή της Κλήρωσης είναι να παραμένουν εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας e-restaurants κατά την ημερομηνία πίστωσης των Δώρων και μάλιστα με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με αυτή που είχαν συμπληρώσει στη Φόρμα Συμμετοχής. Διευκρινίζεται [3] ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος οι Πόντοι e-restaurants δεν δύναται να μεταφερθούν σε λογαριασμό που τηρούν τα ανωτέρω πρόσωπα με άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτή που είχαν συμπληρώσει στη Φόρμα Συμμετοχής. Τα Δώρα (δηλαδή οι Πόντοι e-restaurants) θα πιστωθούν από την e-restaurants στους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στο Στάδιο 2 και του νικητή της Κλήρωσης εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης.


11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 5 και 7 παραπάνω, (β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής των παρόντων Όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή αυτός χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του να του αποδοθεί το Δώρο και τόσο η Workathlon όσο και η Καριέρα απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενες να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.


12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την πίστωση των Δώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση κάθε συμμετέχοντα/νικητή αναφορικά με τις παρεχόμενες εκπτώσεις στην εκάστοτε επιχείρηση / εστιατόριο θα είναι η e-restaurants και όχι η Workathlon ή η Καριέρα. Η Workathlon και η Καριέρα δεν έχουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε τυχόν συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σ΄αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα, ή τα Δώρα.


13. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Η συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες συνεπάγεται ότι παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Workathlon και την Καριέρα αντίστοιχα να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους, ήτοι email, όνομα, επίθετο α) στην e- restaurants για το σκοπό εκτέλεσης της παρούσης και την απόδοση των Δώρων και β) για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Workathlon και της Καριέρα, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του νικητή ή αξίωση για καταβολή από τη Εταιρεία οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για το λόγο αυτό.


14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Οι συμμετέχοντες/νικητές δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Workathlon και της Καριέρα.


15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η Workathlon και η Καριέρα αναλαμβάνουν τις κατωτέρω υποχρεώσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η καθεμία, για τα οποία η καθεμία ενεργεί ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας απέναντι στα υποκείμενα αυτών των δεδομένων. Τόσο η Workathlon όσο και η Καριέρα φέρουν ευθύνη αποκλειστικά για την επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από τις ίδιες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από: α) την Workathlon, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της https://www.workathlon.com/el, β) την Καριέρα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της: www.kariera.gr και γ) της e-restaurants, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της https://www.e- restaurants.gr/privacy. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του
συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, α) ότι τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται από την Workathlon και την Καριέρα κατά την διενέργεια του Προγράμματος και της Κλήρωσης έως και την παράδοση των Δώρων, θα χρησιμοποιηθούν από την Workathlon και την Καριέρα αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος και της Κλήρωσης, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, είτε μέσω των ανωτέρω, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, β) ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Workathlon και την Καριέρα θα γνωστοποιηθούν στην e-restaurants προκειμένου να διενεργηθεί η Κλήρωση και να πιστωθούν τα Δώρα. Για τις ανάγκες του Προγράμματος και της Κλήρωσης, η Workathlon και η Καριέρα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με την e-restaurants ως, επίσης, υπεύθυνο επεξεργασίας, επομένως η σχέση που
δημιουργείται μεταξύ Workathlon, Καριέρας και e-restaurants είναι αυτή των τριών ανεξάρτητων υπευθύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

[4] Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Τα στοιχεία των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Workathlon και της Καριέρα παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Η Workathlon και η Καριέρα λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ο κάθε συμμετέχων/νικητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-22 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας κατά περίπτωση με την Workathlon ή την Καριέρα είτε μέσω email (press@workathlon.com) είτε τηλεφωνικά (2106109119) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Αναφορικά με αιτήματα ή ερωτήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την e-restaurants, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ιορδάνη Ιορδανίδη, Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) της e-restaurants, τηλεφωνικά στο 210-8737877 (ωράριο επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή, 12:00-16:00) ή στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Πάτρα.

 

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ΕΥΘΥΝΗ. Η Workathlon και η Καριέρα διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος, να μεταβάλλουν τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, να ανακαλέσουν την Κλήρωση, ή/και να αντικαταστήσουν τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση τους και για οιοδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Workathlon και η Καριέρα θα δημοσιεύσουν τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση τους. Στις ως άνω περιπτώσεις η Workathlon και η Καριέρα ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Workathlon ή/και της Καριέρα, ούτε νομιμοποιούνται ή
δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση, η Workathlon ή/και η Καριέρα δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

 

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή/και την Κλήρωση θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

bottom of page